VŘ 71/2021 Právník/čka (Ostrava)

Moravskoslezský kraj nabízí v Ostravě volnou pracovní pozici "VŘ 71/2021 Právník/čka". Nástupní mzda je 23 270 – 34 970 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VŘ 71/2021 Právník/čka
Obor(y):
Právo
Obec:
Ostrava
Mzda:
23 270 – 34 970 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Moravskoslezský kraj, krajský úřad
28. října 2771/117
70200

595 622 625

Další informace o volném místu

Vhodné pro osoby zdravé, osoby zdravotně znevýhodněné, OZP s max. 2. st. invalidity, OZP s invaliditou 3. st., OZP na vozíku, absolvetny.

Služební poměr na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené.

Charakteristika vykonávané práce: Vypracovává zásadní právní výklady a stanoviska nebo stanovuje obecné postupy aplikace právních předpisů ve specializovaných oborech ve vymezené působnosti samosprávy včetně případného řešení věcně a právně složitých případů
a zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.
Poskytuje právní poradenství v jednotlivých činnostech odboru investičního a majetkového zejména v oblasti nakládání s majetkem kraje. Zpracovává a kontroluje právní správnost materiálů předkládaných orgánům kraje k rozhodnutí ve věcech majetkových, zejména o nabytí a převodu movitých i nemovitých věcí, zastavení nemovitostí, zřízení věcných břemen. Připravuje a kontroluje správnost majetkoprávních smluv uzavíraných krajem. Zajišťuje zastupování kraje v soudních sporech týkajících se majetku kraje a vede jejich evidenci. Podílí se na vymáhání pohledávek kraje týkajících se majetku kraje. Zprostředkovává poskytování informací týkajících se majetku kraje v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Spolupracuje při odstraňování případných nedostatků návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: VŠ Mag. - studijní obor právo a právní věda.

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), řidičský průkaz skupiny B
k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Rozhodnost, angažovanost a schopnost samomotivace, dobré komunikační a organizační schopnosti. Výhodou znalost práce s GINIS.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Pracovní pozice je vhodná také pro osoby se zdravotním postižením.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.

Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cs/kariera/jak-se-prihlasit-a-kontakty-na-personalni-oddeleni-1589/.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 17. 01. 2022 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

Kontakt na zaměstnavatele

Moravskoslezský kraj, krajský úřad
Ing. Lucie Dužíková
595 622 625
lucie.duzikova@msk.cz


Poslední změna: před 1 měsícem

TOPlist