VŘ 34/2022 Právník/čka (Ostrava)

Moravskoslezský kraj nabízí v Ostravě volnou pracovní pozici "VŘ 34/2022 Právník/čka". Nástupní mzda je 24 770 – 36 470 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
VŘ 34/2022 Právník/čka
Obor(y):
Právo
Obec:
Ostrava
Mzda:
24 770 – 36 470 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Moravskoslezský kraj, krajský úřad
28. října 2771/117
70200

Další informace o volném místu

Vhodné pro absolventy, osoby zdravotně znevýhodněné, OZP s max. 2. stupněm invalidity, OZP s invaliditou 3. stupně, OZP na vozíku.

Charakteristika vykonávané práce: Vypracovává zásadní právní výklady a stanoviska nebo stanovuje obecné postupy aplikace právních předpisů ve specializovaných oborech ve vymezené působnosti samosprávy včetně případného řešení věcně a právně složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních sporech. Poskytuje právní poradenství
v jednotlivých činnostech odboru investičního a majetkového zejména v oblasti nakládání s majetkem kraje. Zpracovává a kontroluje právní správnost materiálů předkládaných orgánům kraje k rozhodnutí ve věcech majetkových, zejména
o nabytí a převodu movitých i nemovitých věcí, zastavení nemovitostí, zřízení věcných břemen. Připravuje a kontroluje správnost majetkoprávních smluv uzavíraných krajem. Zajišťuje zastupování kraje v soudních sporech týkajících
se majetku kraje a vede jejich evidenci. Podílí se na vymáhání pohledávek kraje týkajících se majetku kraje. Zprostředkovává poskytování informací týkajících
se majetku kraje v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Spolupracuje při odstraňování případných nedostatků návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Požadované vzdělání: VŠ Mag. - studijní obor právo a právní věda.
Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), řidičský průkaz skupiny B
k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Rozhodnost, angažovanost a schopnost samomotivace, dobré komunikační a organizační schopnosti. Výhodou znalost práce s GINIS.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.

Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné).

Pracovní pozice je vhodná také pro osoby se zdravotním postižením.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, e-mail, telefonní kontakt, datum a podpis.

Lze využít vzor, který naleznete na https://www.msk.cz/cs/kariera/jak-se-prihlasit-a-kontakty-na-personalni-oddeleni-1589/.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, popřípadě e-mailem s minimálně zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin podatelny do 31. 5. 2022 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v zalepené obálce
s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Termín rozhovorů s vybranými uchazeči a časový harmonogram budou uvedeny v elektronické pozvánce nebo oznámeny telefonicky. Ostatní uchazeči budou vyrozuměni o výsledku po ukončení výběrového řízení e-mailem.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 měsíci

TOPlist