Metodik/ metodička soiálních služeb (Ostrava)

Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace nabízí v Ostravě volnou pracovní pozici "Metodik/ metodička soiálních služeb". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Metodik/ metodička soiálních služeb
Obor(y):
Administrativa , Management , Zdravotnictví
Obec:
Ostrava
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace - Domov pro seniory Antošovice
Chalupova 1/1
71100

599 410 009

Další informace o volném místu

Místo výkonu práce: Domov pro seniory Antošovice, Chalupova 1/1, Antošovice
Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze jej nahradit údaji uvedenými v životopise, v průvodním dopise apod.
Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.
Lhůta pro podání přihlášky: do 18. 6. 2021 včetně, přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Způsob a místo podání: poštou nebo osobním doručením na podatelnu Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina č. 4, Ostrava - Slezská Ostrava, v zalepené obálce označené VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PO č.2/2021 NEOTVÍRAT, s uvedením adresy.
Adresa, na kterou se přihláška posílá: Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava, Dagmar Macháčková, MPA, Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava.

Charakteristika vykonávané práce:
-metodické vedení kvality registrovaných sociálních služeb, tvorba metod a nástrojů pro řízení kvality sociálních služeb, zavádění systému pro zvyšování kvality sociálních služeb + koncepční práce;
-tvorba a aktualizace standardů kvality sociálních služeb, odpovědnost za jejich soulad s příslušnými právními předpisy; spolupráce s pracovními týmy jednotlivých služeb na tvorbě metodických materiálů;
-poskytování pomoci a podpory pracovníkům v procesu zavádění a aktualizace standardů kvality do praxe.

Jiné požadavky:
-schopnost komunikace a jednání s lidmi, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, asertivita;
-organizační schopnosti;
-schopnost řešit konflikty a krizové situace;
-praxe v oblasti sociálních služeb;
-uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Internet);
-velmi dobrá znalost právních předpisů - zejména:
-zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Sb., ve znění pozdějších předpisů,
-vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

Platové zařazení:
10. platová třída podle délky uznané praxe, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.

Požadované vzdělání:
-zakládající odbornou způsobilost dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

- Bezúhonnost
- Svéprávnost

Požadované doklady:
-životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se zabezpečování požadovaných činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce, cizí státní příslušník obdobný doklad,
-ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihláška musí obsahovat:
-přesné označení výběrového řízení,
-jméno, příjmení a titul uchazeče,
-datum a místo narození uchazeče,
-státní příslušnost uchazeče,
-místo trvalého pobytu uchazeče,
-číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
-datum a podpis uchazeče.

Kontakt na zaměstnavatele

Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace - Domov pro seniory Antošovice
Dagmar Macháčková, MPA
599 410 009
dmachackova@slezska.cz


Poslední změna: před 1 měsícem

TOPlist